A voxel-based morphometry study of gray and white matter correlates of a need for uniqueness

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Ryoichi Yokoyama, Kunio Iizuka, Hiroshi Hashizume, Seishu Nakagawa, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima. A voxel-based morphometry study of gray and white matter correlates of a need for uniqueness. NeuroImage, 63(3):1119-1126, 2012. [doi]

Authors

Hikaru Takeuchi

This author has not been identified. Look up 'Hikaru Takeuchi' in Google

Yasuyuki Taki

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Taki' in Google

Rui Nouchi

This author has not been identified. Look up 'Rui Nouchi' in Google

Atsushi Sekiguchi

This author has not been identified. Look up 'Atsushi Sekiguchi' in Google

Yuka Kotozaki

This author has not been identified. Look up 'Yuka Kotozaki' in Google

Carlos Makoto Miyauchi

This author has not been identified. Look up 'Carlos Makoto Miyauchi' in Google

Ryoichi Yokoyama

This author has not been identified. Look up 'Ryoichi Yokoyama' in Google

Kunio Iizuka

This author has not been identified. Look up 'Kunio Iizuka' in Google

Hiroshi Hashizume

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Hashizume' in Google

Seishu Nakagawa

This author has not been identified. Look up 'Seishu Nakagawa' in Google

Keiko Kunitoki

This author has not been identified. Look up 'Keiko Kunitoki' in Google

Yuko Sassa

This author has not been identified. Look up 'Yuko Sassa' in Google

Ryuta Kawashima

This author has not been identified. Look up 'Ryuta Kawashima' in Google