A voxel-based morphometry study of gray and white matter correlates of a need for uniqueness

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Ryoichi Yokoyama, Kunio Iizuka, Hiroshi Hashizume, Seishu Nakagawa, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima. A voxel-based morphometry study of gray and white matter correlates of a need for uniqueness. NeuroImage, 63(3):1119-1126, 2012. [doi]