Cognitive and neural correlates of the 5-repeat allele of the dopamine D4 receptor gene in a population lacking the 7-repeat allele

Hikaru Takeuchi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Yoshie Kikuchi, Chiaki Ono, Zhiqian Yu, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima. Cognitive and neural correlates of the 5-repeat allele of the dopamine D4 receptor gene in a population lacking the 7-repeat allele. NeuroImage, 110:124-135, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.