iBTune: Individualized Buffer Tuning for Large-scale Cloud Databases

Jian Tan, Tieying Zhang, Feifei Li 0001, Jie Chen, Qixing Zheng, Ping Zhang, Honglin Qiao, Yue Shi, Wei Cao, Rui Zhang. iBTune: Individualized Buffer Tuning for Large-scale Cloud Databases. PVLDB, 12(10):1221-1234, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.