Wireless Communications with Programmable Metasurface: New Paradigms, Opportunities, and Challenges on Transceiver Design

Wankai Tang, Ming Zheng Chen, Jun Yan Dai, Yong Zeng, Xinsheng Zhao, Shi Jin, Qiang Cheng, Tie Jun Cui. Wireless Communications with Programmable Metasurface: New Paradigms, Opportunities, and Challenges on Transceiver Design. IEEE Wireless Commun., 27(2):180-187, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.