Self-Adaptive Artificial Bee Colony for Function Optimization

Mingzhu Tang, Wen Long, Huawei Wu, Kang Zhang, Yuri A. W. Shardt. Self-Adaptive Artificial Bee Colony for Function Optimization. J. Control. Sci. Eng., 2017, 2017. [doi]

Authors

Mingzhu Tang

This author has not been identified. Look up 'Mingzhu Tang' in Google

Wen Long

This author has not been identified. Look up 'Wen Long' in Google

Huawei Wu

This author has not been identified. Look up 'Huawei Wu' in Google

Kang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Kang Zhang' in Google

Yuri A. W. Shardt

This author has not been identified. Look up 'Yuri A. W. Shardt' in Google