Self-Adaptive Artificial Bee Colony for Function Optimization

Mingzhu Tang, Wen Long, Huawei Wu, Kang Zhang, Yuri A. W. Shardt. Self-Adaptive Artificial Bee Colony for Function Optimization. J. Control. Sci. Eng., 2017, 2017. [doi]

No reviews for this publication, yet.