TRCirc: a resource for transcriptional regulation information of circRNAs

Zhidong Tang, Xuecang Li, Jianmei Zhao, Fengcui Qian, Chenchen Feng, Yanyu Li, Jian Zhang, Yong Jiang, Yongsan Yang, Qiuyu Wang, Chunquan Li. TRCirc: a resource for transcriptional regulation information of circRNAs. Briefings in Bioinformatics, 20(6):2327-2333, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.