BenchIP: Benchmarking Intelligence Processors

Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Ling-Jie Xu, Cong Liu, Hai-Feng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen. BenchIP: Benchmarking Intelligence Processors. J. Comput. Sci. Technol., 33(1):1-23, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.