13.3 A 56Gb/s W-band CMOS wireless transceiver

Korkut Kaan Tokgoz, Shotaro Maki, Seitaro Kawai, Noriaki Nagashima, Jun Emmei, Masato Dome, Hisashi Kato, Jian Pang, Yoichi Kawano, Toshihide Suzuki, Taisuke Iwai, Yuuki Seo, Kimsrun Lim, Shinji Sato, Li Ning, Kengo Nakata, Kenichi Okada, Akira Matsuzawa. 13.3 A 56Gb/s W-band CMOS wireless transceiver. In 2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2016, San Francisco, CA, USA, January 31 - February 4, 2016. pages 242-243, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.