The E-CELL project: towards integrative simulation of cellular processes

Masaru Tomita, Kenta Hashimoto, Koichi Takahashi, Yuri Matsuzaki, Ryo Matsushima, Katsuyuki Yugi, Fumihiko Miyoshi, Hisako Nakano, Yusuke Saito, S. Shimizu, Yoichi Nakayama. The E-CELL project: towards integrative simulation of cellular processes. In RECOMB. pages 290-298, 2000. [doi]

Authors

Masaru Tomita

This author has not been identified. Look up 'Masaru Tomita' in Google

Kenta Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Kenta Hashimoto' in Google

Koichi Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Koichi Takahashi' in Google

Yuri Matsuzaki

This author has not been identified. Look up 'Yuri Matsuzaki' in Google

Ryo Matsushima

This author has not been identified. Look up 'Ryo Matsushima' in Google

Katsuyuki Yugi

This author has not been identified. Look up 'Katsuyuki Yugi' in Google

Fumihiko Miyoshi

This author has not been identified. Look up 'Fumihiko Miyoshi' in Google

Hisako Nakano

This author has not been identified. Look up 'Hisako Nakano' in Google

Yusuke Saito

This author has not been identified. Look up 'Yusuke Saito' in Google

S. Shimizu

This author has not been identified. Look up 'S. Shimizu' in Google

Yoichi Nakayama

This author has not been identified. Look up 'Yoichi Nakayama' in Google