E-CELL: software environment for whole-cell simulation

Masaru Tomita, Kenta Hashimoto, Koichi Takahashi, Thomas Simon Shimizu, Yuri Matsuzaki, Fumihiko Miyoshi, K. Saito, S. Tanida, Katsuyuki Yugi, J. C. Venter, C. A. Hutchison III. E-CELL: software environment for whole-cell simulation. Bioinformatics, 15(1):72-84, 1999.

Authors

Masaru Tomita

This author has not been identified. Look up 'Masaru Tomita' in Google

Kenta Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Kenta Hashimoto' in Google

Koichi Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Koichi Takahashi' in Google

Thomas Simon Shimizu

This author has not been identified. Look up 'Thomas Simon Shimizu' in Google

Yuri Matsuzaki

This author has not been identified. Look up 'Yuri Matsuzaki' in Google

Fumihiko Miyoshi

This author has not been identified. Look up 'Fumihiko Miyoshi' in Google

K. Saito

This author has not been identified. Look up 'K. Saito' in Google

S. Tanida

This author has not been identified. Look up 'S. Tanida' in Google

Katsuyuki Yugi

This author has not been identified. Look up 'Katsuyuki Yugi' in Google

J. C. Venter

This author has not been identified. Look up 'J. C. Venter' in Google

C. A. Hutchison III

This author has not been identified. Look up 'C. A. Hutchison III' in Google