Optimising resolution-based rewriting algorithms for OWL ontologies

Despoina Trivela, Giorgos Stoilos, Alexandros Chortaras, Giorgos B. Stamou. Optimising resolution-based rewriting algorithms for OWL ontologies. J. Web Sem., 33:30-49, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.