Novel Anonymous Authentication Scheme Using Smart Cards

Jia-Lun Tsai, Nai-Wei Lo, Tzong-Chen Wu. Novel Anonymous Authentication Scheme Using Smart Cards. IEEE Trans. Industrial Informatics, 9(4):2004-2013, 2013. [doi]

Bibliographies