RFIC and RF Module for 5G Applications

Ming-Da Tsai, Song-Yu Yang, Chi-Yao Yu, Ping-Yu Chen, Tzung-Han Wu, Mohammed Hassan, Chi-Tsan Chen, Chao-Wei Wang, Yen-Chuan Huang, Li-Han Huang, Wei-Hao Chiu, Anson Lin, Bo-Yu Lin, Arnaud Werquin, Chien-Cheng Lin, Yen-horng Chen, Jen-Che Tsai, Yuan-Yu Fu, Bernard Tenbroek, Chinq-Shiun Chiu, Yi-Bin Lee, Guang-Kaai Dehng. RFIC and RF Module for 5G Applications. In 2020 International Symposium on VLSI Design, Automation and Test, VLSI-DAT 2020, Hsinchu, Taiwan, August 10-13, 2020. pages 1-3, IEEE, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.