Data fitting independent of grid structure using a volumic version of MPU

Yuusuke Tsukamoto, Shuhei Kawashima, Seiji Inoue, Shin Ito, Shinji Kataoka, Kazuyuki Kojima, Kyoko Hasegawa, Susumu Nakata, Satoshi Tanaka. Data fitting independent of grid structure using a volumic version of MPU. J. Visualization, 14(2):161-170, 2011. [doi]

Bibliographies