From Hospital Big Data to Clinical Process: A Granular Computing Approach

Shusaku Tsumoto, Shoji Hirano, Tomohiro Kimura, Haruko Iwata. From Hospital Big Data to Clinical Process: A Granular Computing Approach. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2669-2678, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.