Enabling Efficient 5G NR and 4G LTE Coexistence

Lei Wan, Zhiheng Guo, Xiang Chen. Enabling Efficient 5G NR and 4G LTE Coexistence. IEEE Wireless Commun., 26(1):6-8, 2019. [doi]

Bibliographies