Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding

Rui Wang 0026, Celalettin Umit Bas, Zihang Cheng, Thomas Choi, Hao Feng 0002, Zheda Li, Xiaokang Ye, Pan Tang, Seun Sangodoyin, Jorge Gomez-Ponce, Robert Monroe, Thomas Henige, Gary Xu, Jianzhong Zhang 0002, Jeongho Park, Andreas F. Molisch. Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding. IEEE Transactions on Wireless Communications, 19(5):3077-3090, 2020. [doi]

Authors

Rui Wang 0026

This author has not been identified. Look up 'Rui Wang 0026' in Google

Celalettin Umit Bas

This author has not been identified. Look up 'Celalettin Umit Bas' in Google

Zihang Cheng

This author has not been identified. Look up 'Zihang Cheng' in Google

Thomas Choi

This author has not been identified. Look up 'Thomas Choi' in Google

Hao Feng 0002

This author has not been identified. Look up 'Hao Feng 0002' in Google

Zheda Li

This author has not been identified. Look up 'Zheda Li' in Google

Xiaokang Ye

This author has not been identified. Look up 'Xiaokang Ye' in Google

Pan Tang

This author has not been identified. Look up 'Pan Tang' in Google

Seun Sangodoyin

This author has not been identified. Look up 'Seun Sangodoyin' in Google

Jorge Gomez-Ponce

This author has not been identified. Look up 'Jorge Gomez-Ponce' in Google

Robert Monroe

This author has not been identified. Look up 'Robert Monroe' in Google

Thomas Henige

This author has not been identified. Look up 'Thomas Henige' in Google

Gary Xu

This author has not been identified. Look up 'Gary Xu' in Google

Jianzhong Zhang 0002

This author has not been identified. Look up 'Jianzhong Zhang 0002' in Google

Jeongho Park

This author has not been identified. Look up 'Jeongho Park' in Google

Andreas F. Molisch

This author has not been identified. Look up 'Andreas F. Molisch' in Google