ATACdb: a comprehensive human chromatin accessibility database

Fan Wang, Xuefeng Bai, Yuezhu Wang, Yong Jiang, Bo Ai, Yong Zhang, Yuejuan Liu, Mingcong Xu, Qiuyu Wang, Xiaole Han, Qi Pan, Yanyu Li, Xuecang Li, Jian Zhang, Jun Zhao, Guorui Zhang, Chenchen Feng, Jiang Zhu, Chunquan Li 0002. ATACdb: a comprehensive human chromatin accessibility database. Nucleic Acids Research, 49(Database-Issue), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.