Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration

Jianhui Wang 0003, Wenli Chen, Zicong Chen, Yunchang Huang, Xing Huang, Wenqiang Wu, Biaotao He, Chunliang Zhang. Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration. Complexity, 2019, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.