Research on urban heat island effect during Beijing urbanization process by remote sensing and its impact on environmental health

Mengya Wang, Chunxiang Cao, Jianhong Guo, Shilei Lu, Sheng Zheng, Min Xu, Huicong Jia, Yunfei Xu, Bo Xu, Yiheng Zheng. Research on urban heat island effect during Beijing urbanization process by remote sensing and its impact on environmental health. In 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, July 22-27, 2012. pages 507-510, IEEE, 2012. [doi]

Bibliographies