Simultaneous confidence band for stationary covariance function of dense functional data

Jiangyan Wang, Guanqun Cao, Li Wang, Lijian Yang. Simultaneous confidence band for stationary covariance function of dense functional data. J. Multivariate Analysis, 176, 2020. [doi]

Authors

Jiangyan Wang

This author has not been identified. Look up 'Jiangyan Wang' in Google

Guanqun Cao

This author has not been identified. Look up 'Guanqun Cao' in Google

Li Wang

This author has not been identified. Look up 'Li Wang' in Google

Lijian Yang

This author has not been identified. Look up 'Lijian Yang' in Google