Enhanced Warming in Global Dryland Lakes and Its Drivers

Siyi Wang, Yongli He, Shujuan Hu, Fei Ji, Bin Wang, Xiaodan Guan, Sebastiano Piccolroaz. Enhanced Warming in Global Dryland Lakes and Its Drivers. Remote Sensing, 14(1):86, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.