Modified Singular Spectrum Decomposition and Its Application to Composite Fault Diagnosis of Gearboxes

Junyuan Wang, Xiaofeng Han, Zhijian Wang, Wenhua Du, Jie Zhou, Jiping Zhang, Huihui He, Xiaoming Guo. Modified Singular Spectrum Decomposition and Its Application to Composite Fault Diagnosis of Gearboxes. Sensors, 19(1):62, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.