Performance improvement of two-dimensional packet classification by filter rephrasing

Pi-Chung Wang, Chun-Liang Lee, Chia-Tai Chan, Hung-Yi Chang. Performance improvement of two-dimensional packet classification by filter rephrasing. IEEE/ACM Trans. Netw., 15(4):906-917, 2007. [doi]

Bibliographies