Surface Plasmon Resonance Sensors on Raman and Fluorescence Spectroscopy

Jiangcai Wang, Weihua Lin, En Cao, Xuefeng Xu, Wenjie Liang, Xiaofang Zhang. Surface Plasmon Resonance Sensors on Raman and Fluorescence Spectroscopy. Sensors, 17(12):2719, 2017. [doi]

Bibliographies