A High-Sensitive Pressure Sensor Using a Single-Mode Fiber Embedded Microbubble with Thin Film Characteristics

Guanjun Wang, Xinglin Liu, Zhiguo Gui, Yongquan An, Jinyu Gu, Meiqin Zhang, Lu Yan, Gao Wang, Zhibin Wang. A High-Sensitive Pressure Sensor Using a Single-Mode Fiber Embedded Microbubble with Thin Film Characteristics. Sensors, 17(6):1192, 2017. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: