Monitoring and Evaluating Restoration Vegetation Status in Mine Region Using Remote Sensing Data: Case Study in Inner Mongolia, China

Wei Wang 0032, Rongyuan Liu, Fuping Gan, Ping Zhou, Xiangwen Zhang, Ling Ding. Monitoring and Evaluating Restoration Vegetation Status in Mine Region Using Remote Sensing Data: Case Study in Inner Mongolia, China. Remote Sensing, 13(7):1350, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.