A 60-GHz 3.0-Gb/s Spectrum Efficient BPOOK Transceiver for Low-Power Short-Range Wireless in 65-nm CMOS

Yun Wang, Bangan Liu, Rui Wu, Hanli Liu, Aravind Tharayil Narayanan, Jian Pang, Ning Li 0009, Toru Yoshioka, Yuki Terashima, Haosheng Zhang, Dexian Tang, Makihiko Katsuragi, Daeyoung Lee, Sung Tae Choi, Kenichi Okada, Akira Matsuzawa. A 60-GHz 3.0-Gb/s Spectrum Efficient BPOOK Transceiver for Low-Power Short-Range Wireless in 65-nm CMOS. J. Solid-State Circuits, 54(5):1363-1374, 2019. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: