Motor function rebuilding of limbs based on communication principle and electronic system

Zhi-Gong Wang, Xiao-Ying Lü, Yang Xia, Weyuan Li, Zonghao Huang, Yuxuan Zhou, Xiaoyan Shen, Xintai Zhao, Jingdong Yang, Suyang Wang, Ming Ma, Bilei Wang. Motor function rebuilding of limbs based on communication principle and electronic system. In Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2012, San Diego, CA, USA, August 28 - September 1, 2012. pages 843-846, IEEE, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.