BBC++: Enhanced Block Boundary Continuity on Defining Non-Additive Distortion for JPEG Steganography

Yaofei Wang, Weixiang Li, Weiming Zhang, Xinzhi Yu, Kunlin Liu, Nenghai Yu. BBC++: Enhanced Block Boundary Continuity on Defining Non-Additive Distortion for JPEG Steganography. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 31(5):2082-2088, 2021. [doi]

Bibliographies