Mainstream encoding-decoding methods of DNA data storage

Chenyang Wang, Guannan Ma, Di Wei, Xinru Zhang, Peihan Wang, Cuidan Li, Jing Xing, Zheng Wei, Bo Duan, Dongxin Yang, Pei Wang, Dongbo Bu, Fei Chen. Mainstream encoding-decoding methods of DNA data storage. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):23-33, 2022. [doi]

Authors

Chenyang Wang

This author has not been identified. Look up 'Chenyang Wang' in Google

Guannan Ma

This author has not been identified. Look up 'Guannan Ma' in Google

Di Wei

This author has not been identified. Look up 'Di Wei' in Google

Xinru Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xinru Zhang' in Google

Peihan Wang

This author has not been identified. Look up 'Peihan Wang' in Google

Cuidan Li

This author has not been identified. Look up 'Cuidan Li' in Google

Jing Xing

This author has not been identified. Look up 'Jing Xing' in Google

Zheng Wei

This author has not been identified. Look up 'Zheng Wei' in Google

Bo Duan

This author has not been identified. Look up 'Bo Duan' in Google

Dongxin Yang

This author has not been identified. Look up 'Dongxin Yang' in Google

Pei Wang

This author has not been identified. Look up 'Pei Wang' in Google

Dongbo Bu

This author has not been identified. Look up 'Dongbo Bu' in Google

Fei Chen

This author has not been identified. Look up 'Fei Chen' in Google