The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model

Lei Wang 0012, Mingfang Ni, Jie Gao, Qingguo Shen, Yongxing Jia, Changhua Yao. The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model. Enterprise IS, 13(10):1471-1482, 2019. [doi]