Pedestrian Dead Reckoning-Assisted Visual Inertial Odometry Integrity Monitoring

Yuqin Wang, Ao Peng, Zhichao Lin, Lingxiang Zheng, Huiru Zheng. Pedestrian Dead Reckoning-Assisted Visual Inertial Odometry Integrity Monitoring. Sensors, 19(24):5577, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.