Secure big data communication for energy efficient intra-cluster in WSNs

Anxi Wang, Jian Shen 0001, Pandi Vijayakumar, Yongxin Zhu 0001, Li Tian. Secure big data communication for energy efficient intra-cluster in WSNs. Inf. Sci., 505:586-599, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.