A novel network-based method for measuring the functional relationship between gene sets

Qianghu Wang, Jie Sun, Meng Zhou, Haixiu Yang, Yan Li, Xiang Li, Sali Lv, Xia Li, Yixue Li. A novel network-based method for measuring the functional relationship between gene sets. Bioinformatics, 27(11):1521-1528, 2011. [doi]

Authors

Qianghu Wang

This author has not been identified. Look up 'Qianghu Wang' in Google

Jie Sun

This author has not been identified. Look up 'Jie Sun' in Google

Meng Zhou

This author has not been identified. Look up 'Meng Zhou' in Google

Haixiu Yang

This author has not been identified. Look up 'Haixiu Yang' in Google

Yan Li

This author has not been identified. Look up 'Yan Li' in Google

Xiang Li

This author has not been identified. Look up 'Xiang Li' in Google

Sali Lv

This author has not been identified. Look up 'Sali Lv' in Google

Xia Li

This author has not been identified. Look up 'Xia Li' in Google

Yixue Li

This author has not been identified. Look up 'Yixue Li' in Google