Optimizing the spatial relocation of hospitals to reduce urban traffic congestion: A case study of Beijing

Yuxia Wang, Daoqin Tong, Weimin Li, Yu Liu 0003. Optimizing the spatial relocation of hospitals to reduce urban traffic congestion: A case study of Beijing. T. GIS, 23(2):365-386, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.