Dynamic tasks scheduling based on weighted bi-graph in Mobile Cloud Computing

Tongxiang Wang, Xianglin Wei, Tao Liang, Jianhua Fan. Dynamic tasks scheduling based on weighted bi-graph in Mobile Cloud Computing. SUSCOM, 19:214-222, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.