Optimising order selection algorithm based on online taxi-hailing applications

Tian Wang 0001, Wenhua Wang, Yongxuan Lai, Diwen Xu, Haixing Miao, Qun Wu. Optimising order selection algorithm based on online taxi-hailing applications. IJCSE, 17(1):34-42, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.