An explainable sentiment prediction model based on the portraits of users sharing representative opinions in social sensors

Bin Wang, Enhui Wang, Zikun Zhu, YangYang Sun, Yaodong Tao, Wei Wang. An explainable sentiment prediction model based on the portraits of users sharing representative opinions in social sensors. IJDSN, 17(10), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.