Optimization of Topic Recognition Model for News Texts Based on LDA

Hongbin Wang, Jianxiong Wang, Yafei Zhang, Meng Wang, Cunli Mao. Optimization of Topic Recognition Model for News Texts Based on LDA. JDIM, 17(5):257, 2019. [doi]

Authors

Hongbin Wang

This author has not been identified. Look up 'Hongbin Wang' in Google

Jianxiong Wang

This author has not been identified. Look up 'Jianxiong Wang' in Google

Yafei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yafei Zhang' in Google

Meng Wang

This author has not been identified. It may be one of the following persons: Look up 'Meng Wang' in Google

Cunli Mao

This author has not been identified. Look up 'Cunli Mao' in Google