1 regularization

Hong-Yan Wang, Quan-Wu Xiao, Ding-Xuan Zhou. 1 regularization. Journal of Approximation Theory, 167:240-258, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.