Universal nanohydrophobicity predictions using virtual nanoparticle library

Wenyi Wang, Xiliang Yan, Linlin Zhao, Daniel P. Russo, Shenqing Wang, Yin Liu, Alexander Sedykh, Xiaoli Zhao, Bing Yan, Hao Zhu. Universal nanohydrophobicity predictions using virtual nanoparticle library. J. Cheminformatics, 11(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.