Universal nanohydrophobicity predictions using virtual nanoparticle library

Wenyi Wang, Xiliang Yan, Linlin Zhao, Daniel P. Russo, Shenqing Wang, Yin Liu, Alexander Sedykh, Xiaoli Zhao, Bing Yan, Hao Zhu. Universal nanohydrophobicity predictions using virtual nanoparticle library. J. Cheminformatics, 11(1), 2019. [doi]

Authors

Wenyi Wang

This author has not been identified. Look up 'Wenyi Wang' in Google

Xiliang Yan

This author has not been identified. Look up 'Xiliang Yan' in Google

Linlin Zhao

This author has not been identified. Look up 'Linlin Zhao' in Google

Daniel P. Russo

This author has not been identified. Look up 'Daniel P. Russo' in Google

Shenqing Wang

This author has not been identified. Look up 'Shenqing Wang' in Google

Yin Liu

This author has not been identified. Look up 'Yin Liu' in Google

Alexander Sedykh

This author has not been identified. Look up 'Alexander Sedykh' in Google

Xiaoli Zhao

This author has not been identified. Look up 'Xiaoli Zhao' in Google

Bing Yan

This author has not been identified. Look up 'Bing Yan' in Google

Hao Zhu

This author has not been identified. Look up 'Hao Zhu' in Google