Approximate Convex Decomposition Based on Connectivity in Large-scale 3DWireless Sensor Networks

Zhaoqiang Wang, Jingjing Zhao, XiaoJiang Chen, Xiaoqing Gong, Zhanyong Tang, Chen Liu, Dingyi Fang. Approximate Convex Decomposition Based on Connectivity in Large-scale 3DWireless Sensor Networks. Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, 35(1-2):41-66, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.