Efficient Multiple Kernel k-Means Clustering With Late Fusion

Siwei Wang, En Zhu, Jingtao Hu, Miaomiao Li, Kaikai Zhao, Ning Hu, Xinwang Liu. Efficient Multiple Kernel k-Means Clustering With Late Fusion. IEEE Access, 7:61109-61120, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.