Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000

Xianmeng Wang, Zhifeng Zhou, Changjun Hu, Wen Yang, Minfu Zhao, ZhaoShun Wang, Peng Shi 0006. Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000. IJHPCA, 34(2), 2020. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: