Computational methods, databases and tools for synthetic lethality prediction

Jing Wang, Qinglong Zhang, Junshan Han, Yanpeng Zhao, Caiyun Zhao, Bowei Yan, Chong Dai, Lianlian Wu, Yuqi Wen, Yixin Zhang, Dongjin Leng, Zhongming Wang, Xiaoxi Yang, Song He, Xiaochen Bo. Computational methods, databases and tools for synthetic lethality prediction. Briefings in Bioinformatics, 23(3), 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.