Deep neural network-aided coherent integration method for maneuvering target detection

Chunlei Wang, Jibin Zheng, Bo Jiu, Hongwei Liu 0001, Yuchun Shi. Deep neural network-aided coherent integration method for maneuvering target detection. Signal Processing, 182:107966, 2021. [doi]

Bibliographies